مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش جمجمه و گردش خون عروق مغزی

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش جمجمه و گردش خون عروق مغزی را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی حلقه‌ی ویلی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1600

کد محصول: MP1600

• استخوانهای کف جمجمه جهت نمایش شریان های خون رسان مغز
• دارای نمایش استخوان تمپورال
• دارای نمایش کانال کاروتید و...

مولاژ نمایش سه بعدی جمجمه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1610– مولاژ نمایش سه بعدی جمجمه

کد محصول: MP1610

• جمجمه جهت آموزش ساختار آناتومی استخوان های سینوس
• دارای نمایش فضای Cranial
• دارای نمایش شریان های کاروتید

مولاژ نمایش سه بعدی استخوان تمپورال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1620– مولاژ نمایش سه بعدی استخوان تمپورال

کد محصول: MP1620

• جمجمه جهت آموزش ساختار آناتومی استخوان تمپورال
• دارای نمایش عروق و اعصاب تمپورال نظیر شریان کاروتید

مولاژ نمایش سه بعدی حفره های پارانازال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1630– مولاژ نمایش سه بعدی حفره های پارانازال

کد محصول: MP1630

• مناسب جهت آموزش آناتومی ساختار حفره های سینوسی
• دارای نمایش سینوس و استخوان فرونتال
• دارای نمایش حفره های بینی

مولاژ نمایش سه بعدی گردش خون عروق مغزی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1640– مولاژ نمایش سه بعدی گردش خون عروق مغزی

کد محصول: MP1640

• جمجمه جهت آموزش آناتومی ساختار گردش خون سیاهرگ ها و سرخرگ های خون رسان مغزی
• دارای نمایش اربیت

مولاژ نمایش سه بعدی گردش خون سیاهرگی مغز

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1645– مولاژ نمایش سه بعدی گردش خون سیاهرگی مغز

کد محصول: MP1645

• جمجمه جهت آموزش آناتومی ساختار گردش خون سیاهرگ های خون رسان مغزی
• دارای نمایش شبکه سینوس های Dural venous

مولاژ نمایش گردش خون شریانی مغز

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1650– مولاژ نمایش سه بعدی گردش خون شریانی مغز

کد محصول: MP1650

• جمجمه جهت آموزش آناتومی ساختار گردش خون شریانی خون رسان مغزی
• دارای نمایش کاروتید داخلی و آناستاموز شریان ها و شاخه های منشعب آن