مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش اندام تحتانی (پا، کف پا، ران و ...)

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش اندام تحتانی (پا، کف پا، ران و ...) را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1809– مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کد محصول: MP1809

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و مچ
• دارای نمایش عضلات عمقی نظیر Popliteus
• دارای عروق ، عصب سیاتیک و...

مولاژ نمایش سه بعدی ماهیچه های اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1810– مولاژ نمایش سه بعدی ماهیچه های اندام تحتانی

کد محصول: MP1810

• مناسب جهت آموزش عضلات سطحی پا 
• دارای نمایش لیگامنت های Fibular tibial
• دارای نمایش عروق Popliteal و...
• دارای نمایش مینیسک زانو
• دارای نمایش اعصاب Fibular , tibial و Sural

مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1813– مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کد محصول: MP1813

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی لگن و ران
• دارای نمایش شریان فمورال
• دارای نمایش کرست ایلیاک
• دارای نمایش عصب سیاتیک و...
• دارای نمایش عضلات ران

مولاژ نمایش سه بعدی سیاهرگ های اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1514– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1815

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی سیاهرگ های پا
• دارای نمایش سیاهرگ Saphenous و...
• دارای نمایش اعصاب پا نظیر Several Cutaneous

مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1816– مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کد محصول: MP1816

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا
• دارای نمایش عروق و اعصاب
• دارای نمایش سیاهرگ Saphenous و...
• دارای نمایش شریان وعصب فمورال و...

مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1818– مولاژ نمایش سه بعدی اندام تحتانی

کد محصول: MP1818

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و لگن مرد
• دارای نمایش عروق و اعصاب فمورال
• دارای نمایش عضلات ران و ساق پا
• دارای نمایش عصب ilioinguinal
• دارای نمایش عروق ایلیاک

مولاژنمایش سه بعدی حفره پوپلیتئال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1820

کد محصول: MP1820

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی زانو
• دارای نمایش عروق Popliteal , tibial و...
• دارای نمایش سیاهرگ Saphenous و...
• دارای نمایش عضلات نظیر Sartorius
• دارای نمایش اعصاب Peroneal

مولاژنمایش سه بعدی حفره پوپلیتئال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1830

کد محصول: MP1830

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی زانو
• دارای نمایش عروق و اعصاب tibial
• دارای نمایش عروق و Popliteal و...
• دارای نمایش اعصاب Soral Cutaneous
• دارای نمایش سیاهرگ Saphenous

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1850

کد محصول: MP1850

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و مچ
• دارای نمایش قوس کف پا
• دارای نمایش عضلات کف پا
• دارای نمایش تاندون digitorum longus

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1900– مولاژ نمایش سه بعدی پا

کد محصول: MP1900

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و مچ
• دارای نمایش لیگامنت های Extra Capsular و...
• دارای نمایش عروق و اعصاب tibial و...
• دارای نمایش ماهیچه های Fibularis و...
• دارای نمایش تاندون digitorum longus

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1910– مولاژ نمایش سه بعدی پا

کد محصول: MP1910

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی کف پا
• دارای نمایش عضلات کف پا
• دارای نمایش تاندون digitorum longus
• دارای اعصاب میانی و کناری Plantar

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1920– مولاژ نمایش سه بعدی پا

کد محصول: MP1920

• پا مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و ساق پا
• دارای نمایش عضلات کف و ساق پا
• دارای نمایش تاندون digitoum longus و...
• دارای شریان های tibial , dorsal pedis و...

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1930– مولاژ نمایش سه بعدی پا

کد محصول: MP1930

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی پا و ساق پا
• دارای نمایش عضلات کف و ساق پا
• دارای نمایش اعصاب و شریان Pedis , tibial , dorsal و dorsal metatarsal
• دارای نمایش سیاهرگ Saphenous و...
• دارای نمایش تاندون digitorum longus

مولاژ نمایش سه بعدی پا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1940

کد محصول: MP1940

• دارای لیگامنت plantar calcan eonavicular
• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی کف پا
• دارای نمایش عمقی عضلات کف پا
• دارای نمایش کپسول مفصل Tarsal و Metatarsal