مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش اندام فوقانی (دست، بازو و ...)

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش اندام فوقانی (دست، بازو و ...) را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1500– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1500

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی دست و بازو
• دارای نمایش عضلات بازویی نظیر دلتوئید
• دارای نمایش عروق Median Cubital , basilic , brachial و...
• دارای نمایش تاندون های دست نظیر Pectoralis Major و...

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1510– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1510

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی ساعد، آرنج و مچ دست
• دارای نمایش عضلات سطحی و عمقی
• دارای نمایش تاندون ها نظیر bicepes و...
• دارای نمایش عروق و اعصاب نظیر Ulnar , Radial و...
• دارای نمایش آناتومی انگشت میانی

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1510– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1512

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی ساعد
• دارای نمایش عضلات ، عروق ، اعصاب و تاندون های سطحی ساعد 

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1514– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1514

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی ساعد
• دارای نمایش عضلات، عروق، اعصاب و تاندون های عمقی ساعد

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1515– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1515

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار استخوانی دست
• دارای نمایش استخوان بازو و شانه
• دارای نمایش کپسول مفصل شانه و آرنج
• دارای نمایش لیگامنت های ساعد و شانه نظیر Pectoralis Minor و...

مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1520– مولاژ نمایش سه بعدی اندام فوقانی

کد محصول: MP1520

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار استخوانی دست و شانه
• دارای نمایش لیگامنت Carpal و...
• دارای نمایش Carpal Tunnel
• دارای نمایش Flextion وExtention مفاصل دست

مولاژ نمایش سه بعدی دست

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1530– مولاژ نمایش سه بعدی دست

کد محصول: MP1530

• دست جهت آموزش ساختار آناتومی
• دارای نمایش لیگامنت های Carpal , Palmar Carpal و...
• دارای نمایش Carpal Tunnel , Guyon Canal و...
• دارای نمایش عضلات ، عروق و اعصاب

مولاژنمایش سه بعدی حفره پوپلیتئال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1750– مولاژ نمایش سه بعدی حفره ...

کد محصول: MP1750

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی بازو
• دارای نمایش اعصاب و لیگامنت های بازو و ساعد
• دارای نمایش عروق Cephalic , basilic و...

مولاژنمایش سه بعدی حفره پوپلیتئال

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
 MP1755– مولاژ نمایش سه بعدی حفره ...

کد محصول: MP1755

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی بازو
• دارای نمایش عضلات
• دارای نمایش اعصاب ، شریان brachial و...