مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش شانه و عضلات

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش شانه و عضلات را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی قفسه سینه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1521– مولاژ نمایش سه بعدی قفسه سینه

کد محصول: MP1521

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی قفسه سینه
• دارای نمایش دنده ها ، فضای بین دنده ای و...
• دارای نمایش عضلات ، اعصاب کتف
• دارای نمایش عروق نظیر Subclavian و...
• دارای نمایش عضلات قفسه سینه نظیر Pectoralis Major و...

مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1523– مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کد محصول: MP1523

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی شانه
• دارای نمایش عضلات سطحی
• دارای نمایش شریان های axillary , brachial و...

مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1525– مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کد محصول: MP1525

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار آناتومی شانه
• دارای نمایش مفاصل و عضلات نظیر عضله دلتوئید و...
• دارای نمایش کپسول مفصلی glenohumeral
• دارای لیگامنت، عروق و اعصاب نظیر redial , ulnar, Median antebrachialو...

مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1527– مولاژ نمایش سه بعدی شانه

کد محصول: MP1527

• اندام فوقانی جهت آموزش ساختار استخوانی و ماهیچه ای شانه
• دارای نمایش استخوانهای کمربند شانه ای نظیر Clavicle , Proximal humerus , Scapula و...
• دارای نمایش عضلات و لیگامنت هایی نظیر Latissimus dorsi و...