مولاژ های اناتومی کمک آموزشی

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش تزریقات را ملاحظه می فرمایید

توضیحات مختصر در مورد مولاژ های کمک آموزشی دسته ی جمجمه، اسکلت و لگن

تزریقات