مولاژ های کمک آموزشی اندام های داخلی

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش اندام های داخلی را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نیم تنه با اعماء و احشاء داخلی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
b119.jpg

کد محصول: B235

• نیم تنه جهت آموزش اجزای داخلی شکم با اندازه طبیعی
• امکان تفکیک مولاژ به 27 قسمت
• دارای پشت باز جهت نمایش ستون مهره ها و عضلات پشتی
• امکان آموزش آناتومی دستگاه تناسلی زن و مرد (دو جنسی)

مولاژ فیگور ماهیچه ای

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
b90.jpg

کد محصول: B90

• مولاژ عضلات 3/1 اندازه طبیعی
• دارای نمایش عضلات سطحی و عمقی
• دارای نمایش عروق سطحی و اصلی
• مناسب جهت آموزش محل آناتومی و عملکرد عضلات بدن در مراکز آموزشی ، مراکز ورزشی ، مراکز فیزیوتراپی و...

مولاژ سیستم ادراری تناسلی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k33.jpg

کد محصول: K33

• سیستم ادراری ، تناسلی با اندازه طبیعی
• دارای نمایش ساختار داخلی سیستم اداری و تناسلی نظیر لگن ، کلیه ها و رحم، عضلات و لیگامنت های رحم و...

مولاژ معده

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k.215.jpg

کد محصول: K215

• معده با اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 2 قسمت
• دارای نمایش ساختار داخلی معده

مولاژ کبد و کیسه صفرا

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
K225.jpg

کد محصول: K225

• کبد و کیسه صفرا
• دارای نمایش ساختار داخلی کبد نظیر عروق، لیگامنت و...

مولاژ پاتولوژی ریه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
g52.jpg

کد محصول: G52

• ریه با اندازه طبیعی
• دارای نمایش آناتومی ریه و اثرات بیماری COPD – سرطان و آسم بر روی ریه

مولاژ سگمنتهای کبدی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k79.jpg

کد محصول: K79

• دارای نمایش 8 سگمنت از کبد
• دارای نمایش ساختار داخلی کبد نظیر ورید پورت، لوب های کبدی و...

مولاژ کلیه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k212.jpg

کد محصول: K212

• کلیه با اندازه طبیعی 
• دارای نمایش بخش های مرکزی کلیه، شریان ها, وریدها، غده آدرنال و...

مولاژ رکتوم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
مولاژ رکتوم - کد محصول: K90

کد محصول: K90

• رکتوم 5/1 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش ساختار داخلی رکتوم
• دارای نمایش بیمار مختلف رکتوم نظیر فیستول ، هموروئید، پولیپ، فیشر، سرطان و...

مولاژ هموروئید

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k227.jpg

کد محصول: K227

• هموروئید 2 برابر اندازه طبیعی
• داری نمایش ساختار آناتومیکی رکتوم، اسفنکتر ، ورید و...
• داری نمایش درجات مختلف هموروئید (درجه 1 تا درجه 4)

مولاژ سیستم گوارشی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
k221.jpg

کد محصول: K221

• سیستم گوارشی با اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 5 قسمت
• دارای نمایش ساختار سیستم گوارشی از دهان تا رکتوم
• دارای قابلیت نصب روی دیوار