مولاژ های کمک آموزشی اندام های فوقانی و تحتانی

در بخش زیر مولاژ های کمک آموزشی اندام های فوقانی و تحتانی را ملاحظه می فرمایید

مولاژ لگن با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4553– مولاژ لگن با لیگامنت

کد محصول: 4553

• لگن با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت های اصلی
• دارای انعطاف پذیری مناسب

مولاژ زانو با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4552– مولاژ زانو با لیگامنت

کد محصول: 4552

• زانو با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت و تاندون
• دارای انعطاف پذیری مناسب

مولاژ بازو با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4556– مولاژ بازو با لیگامنت

کد محصول: 4556

• بازو با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت های اصلی 
• دارای انعطاف پذیری مناسب

مولاژ شانه با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4550– مولاژ شانه با لیگامنت

کد محصول: 4550

• شانه با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت های اصلی 
• دارای انعطاف پذیری مناسب

مولاژ دست با لیگامنت مچ

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
مولاژ دست با لیگامنت مچ

کد محصول: 6010

• دست به همراه بازو با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت مچ دست
• دارای نمایش استخوان های بازو و دست به تفکیک

مولاژ اسکلت پا با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
6058.jpg

کد محصول: 6058

• پا با اندازه طبیعی
• نمایش لیگامنت ها به تفکیک

مولاژ اسکلت پا با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4070M– مولاژ لگن استخوانی مرد با ماهیچه های کف لگن

کد محصول: 6052

• پا با اندازه طبیعی
• دارای نمایش لیگامنت ها به تفکیک

مولاژ دست

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4075– مولاژ لگن استخوانی زن با ماهیچه های کف لگن

کد محصول: 6011

• دست با نمایش لیگامنت و اعصاب با اندازه طبیعی
• دارای نمایش سندرم تونل کارپ

مولاژ پا با عروق

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4058– مولاژ لگن استخوانی

کد محصول: 6082

• پا با اندازه طبیعی
• دارای نمایش شریان و وریدهای اصلی
• دارای نمایش سیستم گردش خون در پا