مولاژ های کمک آموزشی جمجمه، اسکلت و لگن

در بخش زیر مولاژ های کمک آموزشی جمجمه، اسکلت و لگن را ملاحظه می فرمایید

مولاژ اسکلت ساده

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
3001– مولاژ اسکلت ساده

کد محصول: 3001

• اسکلت تمام تنه با اندازه طبیعی
• مناسب جهت آموزش آناتومی بدن انسان

مولاژ اسکلت رنگی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
3010– مولاژ اسکلت رنگی

کد محصول: 3010

• اسکلت تمام تنه با اندازه طبیعی
• دارای لیگامنت و نمایش ماهیچه ها
• مناسب جهت آموزش آناتومی بدن انسان

مولاژ اسکلت تفکیک شده

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
3020– مولاژ اسکلت (تفکیک شده از هم)

کد محصول: 3020

• دارای کلیه اجزای استخوانی بدن به صورت مجزا از هم
• مناسب جهت آموزش آناتومی بدن انسان

مولاژ لگن استخوانی با لیگامنت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4070L– مولاژ لگن استخوانی با لیگامنت

کد محصول: 4070L

• لگن استخوانی زن با اندازه طبیعی
• مناسب جهت آموزش محل و عملکرد صحیح لیگامنت ها در لگن

مولاژ لگن استخوانی با لیگامنت و اعصاب

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4070B– مولاژ لگن استخوانی با لیگامنت و اعصاب

کد محصول: 4075

  • لگن استخوانی زن با اندازه طبیعی
  • دارای لیگامنت ها، اعصاب و دو قسمت از عضلات از کف لگن
  • مناسب جهت آموزش و عملکرد اجزای لگن زن

مولاژ لگن استخوانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4058– مولاژ لگن استخوانی

کد محصول: 4058

• لگن استخوانی زن با اندازه طبیعی
• دارای دو مهره انتهایی ستون مهره های کمری (L4-L5)
• مناسب جهت آموزش آناتومی لگن زن (اقطار لگن ، ساکروم و...)

لگن استخوانی مرد با ماهیچه های کف

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4070M– مولاژ لگن استخوانی مرد با ماهیچه های کف لگن

کد محصول: 4070M

• لگن استخوانی مرد با اندازه طبیعی
• داری ماهیچه های کف لگن
• مناسب جهت آموزش و عملکرد ماهیچه های کف لگن مرد

لگن استخوانی زن با ماهیچه های کف

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4075– مولاژ لگن استخوانی زن با ماهیچه های کف لگن

کد محصول: 4075

• لگن استخوانی زن با اندازه طبیعی
• دارای ماهیچه های کف لگن و قابلیت تفکیک ماهیچه ها به 12 قسمت
• مناسب جهت آموزش و عملکرد ماهیچه های کف لگن زن

مولاژ ستون مهره

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4058– مولاژ لگن استخوانی

کد محصول: 4011

• ستون مهره با لگن با اندازه طبیعی
• دارای نمایش و شماره گذاری ماهیچه
• دارای انعطاف مناسب در ستون مهره ها

مولاژ ستون مهره گردنی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4073– مولاژ ستون مهره گردنی

کد محصول: 4073

• ستون مهرهای گردن با اندازه طبیعی (C1-C7)
• مناسب جهت آموزش اجزای ستون مهره های گردنی (طناب نخاعی – دیسک و...)

مولاژ ستون مهره سینه ای

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4060– مولاژ ستون مهره سینه ای

کد محصول: 4060

• ستون مهره های سینه ای با اندازه طبیعی (T1- T12)
• مناسب جهت آموزش اجزای ستون مهره های سینه ای (طناب نخاعی – دیسک و...)

مولاژ ستون مهره کمری

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4036– مولاژ ستون مهره کمری

کد محصول: 4036

• ستون مهره کمری با اندازه طبیعی (L1-L5)
• مناسب جهت آموزش اجزای ستون مهره های کمری (طناب نخاعی – دیسک و...)

مولاژ ستون مهره گردنی با ماهیچه

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4035– مولاژ ستون مهره گردنی با ماهیچه

کد محصول: 4035

• ستون مهره با اندازه طبیعی
• مناسب جهت آموزش اجزای ستون مهره گردنی شامل عضلات ، اعصاب و...
• دارای نمایش استخوان اکسی پوت ، مهره اطلس و...
• دارای نمایش هرنی دیسک

لگن زن با ماهیچه و عصب سیاتیک

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4049– مولاژ لگن زن با ماهیچه و عصب سیاتیک

کد محصول: 4049

• دارای سمت راست لگن با اندازه طبیعی
• دارای نمایش فمور ، مهره ، اعصاب سیاتیک ، عضله گلوتئال ، مهره L4 , L5 و...
• مناسب جهت آموزش اجزای لگن زن

مراحل دژنراسیون دیسک بین مهره

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
7577– مولاژ مراحل دژنراسیون دیسک بین مهره

کد محصول: 7577

• دارای 4 جفت مهره روی یک پایه
• دارای نمایش 1 جفت مهره و دیسک نرمال
• دارای نمایش 3 جفت مهره و دیسک با درجات مختلف دژنراسیون

مولاژ جمجمه ساده

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4505– مولاژ جمجمه ساده

کد محصول: 4505

• جمجمه استخوانی با اندازه طبیعی (ساده)
• دارای قابلیت تفکیک به 3 قطعه و شماره گذاری شده

مولاژ جمجمه رنگی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4708.jpg

کد محصول: 4708

• جمجمه استخوانی با اندازه طبیعی (رنگی)
• دارای قابلیت تفکیک به 22 قطعه

مولاژ جمجمه با عروق و اعصاب

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
4516– مولاژ جمجمه با عروق و اعصاب

کد محصول: 4516

• جمجمه و ستون مهره های گردنی (C1-C7) با اندازه طبیعی
• دارای نمایش شریان و عصب و...
• داری نمایش 12 عصب جمجمه ای و شاخه های منشعب از آن