مولاژ های کمک آموزشی حنجره

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی حنجره را ملاحظه می فرمایید

مولاژ حنجره

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G221– مولاژ حنجره

کد محصول: G221

• حنجره 2 برابر اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 5 قسمت
• دارای نمایش ساختار داخلی حنجره نظیر استخوان هیوئید، لیگامنت ها، عروق ، اعصاب و...

مولاژ حنجره

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G223– مولاژ حنجره

کد محصول: G223

  • حنجره با اندازه طبیعی
  • امکان جداسازی مولاژ به 2 قسمت
  • دارای نمایش ساختار داخلی حنجره نظیر استخوان هیوئید، لیگامنت ها، عروق ، اعصاب و...