مولاژ های کمک آموزشی فک و دهان

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش فک و دهان را ملاحظه می فرمایید

مولاژ دندان

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
D250– مولاژ دندان

کد محصول: D250

• دندان 4 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش فک راست
• دارای نمایش آناتومی دندان، اعصاب ، لیگامنت ، عروق و...

مولاژ فک فوقانی و تحتانی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
D325– مولاژ فک فوقانی و تحتانی

کد محصول: D325

• فک و دندان 5/2 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش فک فوقانی و تحتانی
• دارای نمایش آناتومی دندان، غدد، شریان، ورید ، اعصاب و...

مولاژ پوسیدگی دندان

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
D214– مولاژ پوسیدگی دندان

کد محصول: D214

• مولاژ پوسیدگی دندان 10 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش پوسیدگی ، عفونت دندانی ، ژنژویت و...
• دارای نمایش آناتومی دندان ، عروق ، اعصاب ، لیگامنت و...

مولاژ شستشوی دندان

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
D216– مولاژ شستشوی دندان

کد محصول: D216

• مولاژ شستشوی دندان 3 برابر اندازه طبیعی
• مناسب جهت آموزش صحیح شستشوی دندان

مولاژ فک و دندان

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
D19– مولاژ فک و دندان

کد محصول: D19

• فک و دندان با اندازه طبیعی
• دارای نمایش دندان های سالم و بیمار
• مناسب جهت آموزش بیماریهای مختلف دهان و دندان