مولاژ های کمک آموزشی ژنیتالیای مرد، زن و بارداری

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی ژنیتالیای مرد، زن و بارداری را ملاحظه می فرمایید

مولاژ ژنیتالیای مرد

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L250.jpg

کد محصول: L250

• ژنیتالیای مرد با اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی مولاژ به 4 قسمت
• دارای برش ساژیتال جهت نمایش ساختار درونی و بیرونی ژنیتالیا

مولاژ ژنیتالیای زن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L251.jpg

کد محصول: L251

• ژنیتالیای زن با اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی مولاژ به 4 قسمت
• دارای برش ساژیتال جهت نمایش ساختار دورنی و بیرونی ژنیتالیا

مولاژ بیماریهای رحم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L262.jpg

کد محصول: L262

• رحم با اندازه طبیعی
• دارای نمایش آناتومی رحم و تخمدان ها
• دارای نمایش بیماریهای مختلف رحم نظیر فیبروم، پولیپ، سالپنژیت ، کیست های تخمدانی ، آندومتریت، چسبندگی و...

مولاژ رحم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L261.jpg

کد محصول: L261

• رحم با اندازه طبیعی
• دارای نمایش آناتومی رحم و تخمدان ها
• مناسب جهت آموزش تکنیک صحیح IUD گذاری

مولاژ لگن زن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
h210.jpg

کد محصول: H210

• لگن زن با اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی به 4 قسمت
• دارای برش ساژیتال جهت نمایش ساختار لگن نظیر عضلات ، عروق ، ارگانهای ادراری و تناسلی و...

مولاژ لگن مرد

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
h211.jpg

کد محصول: H211

• لگن مرد با اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی به 4 قسمت
• دارای برش ساژیتال جهت نمایش ساختار لگن نظیر عضلات ، عروق، ارگانهای ادراری و تناسلی و...

مولاژ رحم باردار

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L220.jpg

کد محصول: L220

• لگن زن باردار با اندازه طبیعی
• دارای رحم حاوی جنین 32 هفته
• دارای قابلیت جداسازی مولاژ به 2 قسمت

مولاژ سریال رشد جنین

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
L204.jpg

کد محصول: L204

• سریال رشد جنین با اندازه طبیعی
• دارای نمایش مراحل مختلف رشد جنینی نظیر امبریو، جنین 12 هفته ، جنین 16 هفته، جنین 18 هفته و...
• دارای نمایش رحم باردار حاوی 2 جنین (حاملگی دو قلویی)

مولاژ چرخش سر جنین در لگن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
مولاژ رکتوم - کد محصول: K90

کد محصول: L230

• دارای نمایش لگن استخوانی و سر جنین
• مناسب جهت آموزش چرخش های سر جنین در لگن در حین زایمان
• امکان لمس فونتانل های سر جنین (فونتانل خلفی و قدامی)

مولاژ جنین ، جفت و لگن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
R10070-2– مولاژ جنین ، جفت و لگن

کد محصول: R10070-2

  • • جنین ، جفت و لگن پارچه ای
    • دارای نمایش شریان ها و ورید دربند ناف
    • دارای نمایش پرده های آمنیون و کوریون
    • دارای جنس نرم و انعطاف پذیر جهت آموزش انواع پوزیشن ها و خروج جنین در حین زایمان